ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

1.   ความเป็นมา 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ เริ่มดำเนินการทดลองการปลูกพืชและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยการขยายผลงานพัฒนาและส่งเสริมของสถานีเกษตรหลวงปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่เกษตรกรในพื้นที่ร้องขอ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ในปีพ.ศ.2535 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้ามาทดลองปลูกพืช ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกร จนประสบผลสำเร็จในการปลูกพืชผัก และมีการรวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพส่งฝ่ายตลาดของมูลนิธิโครงการหลวง ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มีเกษตรกรบ้านแม่แพะร่วมบริจาคพื้นที่กว่า 10 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ทำการของศูนย์ฯ และในปี พ.ศ.2544 จึงได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรด้านต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น ด้านพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้นสืบมา

2.   สถานที่ตั้ง
ที่ตั้งศูนย์ฯ       บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ภูมิประเทศ    ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลาดชัน มีภูเขาสลับซับซ้อน มีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นที่ราบตามหุบเขาและเชิงเขา ร้อยละ 80 ของพื้นที่อาศัยน้ำฝน มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำห้วยแม่แพะ  ห้วยกิ่วมืด และประกอบไปด้วยลำห้วยสายเล็กๆ หลายสาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 900 – 1,200 เมตร ลักษณะดินส่วนมากเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีแดง การระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 5.5-6.5  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 151.85 ตารางกิโลเมตร (94,930.85 ไร่) ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการของศูนย์ฯ ประมาณ 10 ไร่
ภูมิอากาศ       อยู่ในเขตโซนร้อน มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 27.42 องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ย 17.72 องศาเซลเซียส  พิกัด E 469347  N 2101916 ระวาง 4746 I ,IV และ 4747 II ,IV มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2,642 มม. มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี ร้อยละ 71 

3.   ประชากร       
      หมู่บ้าน           หมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่แพะ บ้านแม่แพะคะวัม ป้างแม่ตุงติง และบ้างปางเติม
      ประชากร        จำนวน 1,988 คน รวม 301 ครัวเรือน
      เกษตรกร        จำนวน  225   ราย
      เผ่า                คนเมือง
      ศาสนา            พุทธ